loading

KVKK Aydınlatma Metni

 1. GİRİŞ

CÜNEYT KESKİN, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Nisbetiye Mahallesi Aytar Cadde No: 28/7 Beşiktaş / İstanbul adresinde faaliyet gösteren CÜNEYT KESKİN (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE TOPLAMA YÖNTEMİ

Şirketimiz tarafından; hastalardan, hasta velilerinden yada potansiyel müşterilerden kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, imza ve el yazısı kategorilerinde aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel veri toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz; Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yada otomatik yollarla; matbu formlar ve sözleşmeler, görüntü kayıt cihazları, e-posta ve web sitesi ile her nevi bilgisayar ve elektronik araç ve uygulama üzerinden; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE İŞLEMENİN HUKUKİ NEDENLERİ

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen hukuki nedenlerle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veri KategorisiKişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKişisel Veri İşlemenin Hukuki Dayanakları

1-Kimlik

 

 • Diğer-Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Hukuki Yükümlülük
 • Hakkın tesisi ve kullanılması
 • Şirketin Meşru Menfaati

2-İletişim

 

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Diğer-Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması
 • Hukuki Yükümlülük
 • Şirketin Meşru Menfaati

5-Hukuki İşlem

 

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • Hukuki Yükümlülük

·       Hakkın tesisi ve kullanılması

 • Şirketin Meşru Menfaati
5-Müşteri İşlem
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Diğer-Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması

·       Hukuki Yükümlülük

 • Şirketin Meşru Menfaati

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

 

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Diğer-İleride Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması
 • Şirketin Meşru Menfaati

·       Hakkın tesisi ve kullanılması

13-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

 

 • Diğer-Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Şirketin Meşru Menfaati
 • Açık Rıza

21-Sağlık Bilgileri

 

·       Diğer-Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Hukuki Yükümlülük

·       Şirketin Meşru Menfaati

·       Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi

26-Diğer Bilgiler-El Yazısı ve İmza

 

 • Diğer- Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Diğer-İleride Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması
 • Hukuki Yükümlülük
 • Hakkın tesisi ve kullanılması
 • Şirketin Meşru Menfaati

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygun olarak ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve ölçülü olmak üzere; Şirketin ürün ve/veya hizmet aldığı ya da sözleşme ilişkisi içinde olduğu 3. taraflar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile banka ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

Bununla birlikte açık rızanızın olması halinde video kaydınız, fotoğrafınız, ağız içi fotoğrafınız ya da röntgeniniz reklam ve tanıtım amacıyla CÜNEYT KESKİN Kurumsal Web Sitesinde ya da CÜNEYT KESKİN’in sosyal medya hesaplarında kamuya açık hale getirilebilir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanıma ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğde belirtilen Başvuru usullerine uygun olarak CÜNEYT KESKİN Nisbetiye Mahallesi Aytar Cadde No: 28/7 Beşiktaş / İstanbul adresinden veya dr.ckeskin@hotmail.com kayıtlı posta adresine ilettiğiniz taktirde, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.  Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Adı ve Soyadı                  :

T.C. Kimlik Numarası   :

Tarih ve İmza                 : 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) çerçevesinde, haklarımın neler olduğu, işlenen tüm kişisel verilerimin hangi amaçlarla işlendiği ve bunların hukuki dayanakları konusunda DR. CÜNEYT KESKİN tarafından gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve beyan ederim.